Thông báo về chính sách vi phạm bản quyền

Với đạo luật Bản quyền Kĩ thuật số Thiên niên kỷ năm 1998 thông qua địa chỉ http://lcweb.loc.gov/copyright/ khi gặp bất cứ bài viết hay những phản hồi khiếu nại về việc vi phảm bản quyền – Updatemoi.com sẽ phản hồi nhanh chóng những khiếu nại này. Nếu như bạn là chủ sở hữu bản quyền, người đại diện được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu bản quyền đó hoặc người có đặc quyền về bản quyền.

Nếu như bạn tin rằng sản phẩm mà mình phát triển đã bị sao chép và cấu thành hành vi vi phạm bản quyền kĩ thuật số, vui lòng gửi phản hồi về thông báo vi phạm bản quyền cho đại diện của website updatemoi được nêu dưới đây

  • Chữ ký thực hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu của bản quyền bị cố ý vi phạm;
  • Bản mô tả sản phẩm đã được đăng ký bản quyền được khiếu nại là đã bị vi phạm, hoặc nhiều sản phẩm đã được đăng ký bản quyền trên một trang trực tuyến bằng một thông báo chung, một danh sách liệt kê những sản phẩm đó trên trang web;
  • Bản mô tả sản phẩm được khiếu nại là đã vi phạm hoặc là đối tượng của hành vi vi phạm và sẽ bị xóa bỏ hoặc không còn khả năng truy cập, cùng với đầy đủ thông tin cho phép updatemoi xác định sản phẩm đó;
  • Thông tin đầy đủ cho phép updatemoi.com liên hệ với bên khiếu nại, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, và nếu có, địa chỉ email có thể liên hệ được với bên khiếu nại;
  • Tuyên bố cho biết bên khiếu nại hoàn toàn tin rằng việc sử dụng sản phẩm gây khiếu nại không được ủy quyền bởi chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền, hoặc pháp luật; và
  • Tuyên bố cho biết những thông tin trong thông báo là chính xác và, dựa theo hình phạt về tội khai man, bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu của bản quyền đã bị cố ý vi phạm.

Đối với toàn bộ những khiếu nại về bản quyền ở trên hoặc liên quan đến updatemoi.com bạn có thể gửi phản hồi tới đại diện bản quyền của chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử sau :

Email : Bloghotro.com@gmail.com